November 8-14, 2020

We are studying: Thanks & Giving

Nov 8 – 2 Corinthians 4:15-16

Nov 9 – Romans 1:21

Nov 10 – Isaiah 12:4-5

Nov 11 – John 10:10

Nov 12 – 2 Timothy 4:4-5

Nov 13 – Luke 6:35-36

Nov 13 -- Psalm 107:8