November 22-28, 2020

We are studying: Thanks & Giving

Nov 22 – Proverbs 11:24-25

Nov 23 – Matthew 6:3-4

Nov 24 - Luke 6:38

Nov 25 – Acts 20:35

Nov 26 – 2 Corinthians 9:6-8

Nov 27 – 1 Corinthians 13:1-8

Nov 28 – 1 Corinthians 13:9-13